• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

Inwestycje

Fundusz Sołecki w 2014 roku

Sołectwo Rędziny Wyrazów

Wyłożono kostką brukową utwardzoną wcześniej boczną drogę łączącą ul. Kościuszki z ulicą Piaskową. Koszt tych prac, to blisko 24,6 tys. złotych.

Sołectwo Rędziny Okupniki

Kupiono meble i pomoce szkolne w salach nauczania początkowego w szkole podstawowej. Zakupy te odbywały się siedmiu ratach. W sumie na ten cel z Funduszu Sołeckiego wydano 17 tys. złotych. Za kolejne 7,773, 66 zł wymieniono część instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach.

Sołectwo Rędziny Kolonia

Blisko 15 tys. złotych tamtejsza Rada Sołecka zdecydowała się wydać remont w Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Rędzinach oraz doposażenie przedszkolnej kuchni. Za kolejne 10 tys. złotych wykonano prace budowlane w remizy OSP w Rędzinach związanych z adaptacją pomieszczeń na szatnię.

Sołectwo Marianka Rędzińska

Ponad 18 tys. złotych kosztowało wyszlakowanie (utwardzenie) drogi w pobliżu ulicy Srebrnej.

Sołectwo Kościelec

W Kościelcu z Funduszu Sołeckiego kupiono i zamontowano dwie parkowe lampy solarne za 8 tys. złotych. Blisko 6,5 tys. złotych kosztował zakup 8 ławek parkowych, które stanęły, podobnie jak nowe lampy, na placu w centrum wsi. Na plac rekreacyjny, który powstał w pobliżu straży pożarnej, z Funduszu Sołeckiego kupiono dodatkowo za 7 tys. złotych altanę ogrodową na 16 osób wraz ze stołem i ławkami. Kolejne 3,2 tys. złotych Rada Sołecka przekazała na zakup drzewek ozdobnych, a za 317 złotych odmalowano linie na boisku do siatkówki.

Sołectwo Konin

Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z utworzeniem w Koninie placu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej. Na placu powstać ma m.in. plac rekreacji ruchowej dla dorosłych, plac zabaw dla dzieci oraz boisko do koszykówki. Na pierwsze prace przygotowawcze związane m.in. z wyrównaniem terenu pod przyszłym plac rekreacyjny wydano 11,7 tys. złotych. Z Funduszu Sołeckiego Konina kupiono również za 2,5 tys. złotych stojak na rowery, który stanął przy remizie OSP.

Sołectwo Rudniki

Z Funduszu Sołeckiego dofinansowano Rowerowy Rajd Rodzinny w kwocie tysiąc złotych oraz Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Radę Sołecką oraz tamtejszą jednostkę OSP. Na tę druga imprezę sportowa przekazano blisko 1,5 tys. złotych.

Z pieniędzy sołeckich za 3,5 tys złotych kupiono nowe krzewy ozdobne oraz maty zabezpieczające na plac zabaw. Dwa tysiące kosztował natomiast sprzęt ogrodniczy wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla OSP Rudniki. Blisko 14 tys. złotych kosztował kupiony z Funduszu Sołeckiego system monitoringu, który zamontowano na placu zabaw przy OSP Rudniki.

Dwa i pól tysiąca złotych z kolei przekazano na sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Za 500 złotych natomiast wyrównano teren przy ul. Stawowej i posadzono tam krzewy ozdobne.

Słońce i wiatr oświetlają ulice

Dziesięć lamp ulicznych – hybrydowych zamontowanych zostało na terenie gminy. Latarnie, w których uruchomienie lamp odbywa się dzięki energii słonecznej lub wiatrowej, ustawiono w Madalinie, Rędzinach, Koninie i Rudnikach. Jedna oświetla teren nad stawem w Madalinie, trzy ustawiono w Rędzinach i oświetlają tam plac szkolny, dwie kolejne zamontowano w Koninie, gdzie oświetlają przyszkolne boisko. Pozostałe cztery zamontowano przy boiskach szkolnych w Rudnikach.

Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej w Karolinie do oświetlenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się opodal oczyszczalni ścieków.

Nowoczesne latarnie kosztować będą ponad 220 tys. złotych.

 

PSZOK gotowy

W Karolinie wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK, bo tak brzmi skrót jej inwestycji, powstał na gminnej działce nieopodal oczyszczali ścieków. Do punktu trafiają odpady, których mieszkańcy gminy wcześniej nie mogli wrzucać do worków na śmieci, a więc m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (ale jedynie od rowerów i samochodów osobowych). Do PSZOK-u można przywozić również: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady wielkogabarytowe (np. stare meble) oraz inne odpady niebezpieczne. Odpady przyjmowane są w PSZOK-u dwa razy w tygodniu. W jaki sposób działa PSZOK, a także, jak można z niego korzystać określono w opracowanym dla punktu ogólnodostępnym regulaminie. Dostępny jest ona na stronie głównej.

Budowa PSZOK-u kosztowała blisko 370 tys. złotych. W ramach prowadzonej inwestycji utwardzono drogę dojazdową prowadzącą do punkty, teren został ogrodzony, a cały plac wyłożony kostką. Inwestycja, objęła także budowę wiaty z boksami przeznaczonymi na poszczególne odpady i kontenerami. W ramach prowadzonej budowy ustawiono kontener socjalny dla pracowników obsługujących PSZOK, zamontowano lampę oświetlającą teren oraz podłączono wodę.

 

 

Nowe latarnie w Rudnikach i Kościelcu

W gminie wybudowano trzy nowoczesne linie oświetlenia ulicznego. Powstały one w Rudnikach i Kościelcu. Nowoczesne słupy wraz z energooszczędnymi lampami LED o mocy 35 wat zamontowano przy ulicach: Stawowej i Wesołej w Rudnikach oraz ulicy Nowej w Kościelcu. Koszt tej inwestycji to około 120 tys. złotych.

 

Remizy po termomodernizacji

W sierpniu zakończyła się termomodernizacja dwóch kolejnych remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu i Rudnikach.

Zakres prac w obu remizach był zbliżony. W ramach remontu ocieplono ściany i stropy obu budynków, ponadto wymieniona została stolarka okienna oraz drzwiowa. W obydwu strażnicach zamontowano ponadto kotłownie gazowe oraz instalację centralnego ogrzewania. Projekt zakłada także budowę instalacji nawiewno-wywiewnej oraz częściowy remont sal tanecznych obu budynków. Koszt remontu remizy w Kościelcu wyniósł 380 tysięcy, a remizy w Rudnikach - 325 tysięcy złotych.

 

Budowa kanalizacji

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w gminie. Około 1,7 mln złotych kosztowało podłączenie do sieci kolejnych posesji w Rędzinach. Do kanalizacji przyłączone zostały domy znajdujące się przy ulicach: Herberta, Prusa, Miłosza, Reymonta, Zapolskiej i Baczyńskiego. W sumie inwestycja ta objęła doprowadzenie 58 przyłączy.

 

Modernizacja remizy

Około 400 tys. zł kosztowała modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie. Zakres robót obejmował: docieplenie obiektu (ścian i stropu), wymiana konstrukcji dachu nad salą taneczną oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi. W ramach prowadzonych w remizie prac wybudowano także nową instalację CO oraz wymieniono część instalacji elektrycznej, a także wybudowano kotłownię gazową.

 

Kotłownia na osiedlu

Remont kotłowni osiedlowej w Rędzinach Osiedlu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej to jedna z największych inwestycji gminnych ostatnich dwóch lat. Zakres prac obejmował  modernizację lokalnej kotłowni miałowej. Przebudowano główny budynek kotłowni oraz zakupiono dwa nowe piece: jeden o mocy 1,2 megawatów, a drugi – o mocy 1,7 megawatów. W ramach remontu budynku kotłowni zmodernizowano część socjalną gmachu, a także wyremontowano pomieszczenia pompowni. W trakcie remontu wymieniono sieć ciepłowniczą oraz zmodernizowano również 43 węzły cieplne. Koszt całej inwestycji, to ponad

4 mln złotych. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dotację ze środków unijnych w wysokości 800 tys. złotych.

 

 

Inwestycje realizowane w 2011 roku Renowacja stawu w Madalinie
Kompleksowy remont zbiornika obejmował: czyszczenie dna, pogłębianie zbiornika, umocnienie brzegów oraz budowę drewnianego pomostu. Dodatkowo w ramach tej inwestycji zamontowano na brzegu tzw. małą architekturę, w tym 12 ławek. Teren wokół obsadzono nowymi drzewami oraz krzewami. Całość kosztowała 367,2 tys. złotych.

Oczyszczalnia ścieków w Karolinie
Oczyszczalnia przystosowana jest do przyjmowania zarówno ścieków doprowadzonych przez sieć kanalizacyjną oraz dowożone specjalistycznymi samochodami, Na obiekt składa się oczyszczalnia wraz z drogami dojazdowymi i zagospodarowanym terenem wokół. Obiekt będzie oczyszczać 300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Została tak zaplanowany, że będzie można go stopniowo rozbudowywać wraz z przybywającą siecią kanalizacyjną w gminie. Docelowo oczyszczalnia w Karolinie ma obsługiwać całą gminę Rędziny. Całkowita wartość wykonanych prac to blisko 4,7 mln złotych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rędziny (kolejny odcinek sieci) - koszt ponad 4 mln złotych. 

Nowy chodnik w Koninie
Budowa nowego chodnika przy ul. Rędzińskiej w Koninie. Trotuar wyłożony kostką brukową położono na długości 502 metrów. Wraz z chodnikiem wybudowane zostały zjazdy do posesji. W sumie położono 279 metrów kwadratowych zjazdów oraz 680 metrów kwadratowych chodnika. Koszt chodnika to 214,5 tys. złotych

Plac zabaw na lotnisku
Na terenie lotniska w Rudnikach, nieopodal budynków Aeroklubu Częstochowskiego, powstał nowy plac zabaw. Na placu zamontowano 10 ekologicznych, bezpiecznych dla maluchów, estetycznych, wysokiej jakości urządzeń. Są to m.in. drabinki, huśtawki i karuzela. Przy ogródku jordanowskim zaplanowano także stolik do gry w szachy. Plac zabaw został sfinansowany z budżetu gminy i kosztował 40 tys. złotych. 

Oświetlenie na granicy Rędzin i Rudnik
Budowa linii oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Wolności w Rędzinach a ul. Częstochowską w Rudnikach. Na odcinku tym postawiono 33 aluminiowe słupy, na których zamontowano 33 lampy oświetlające drogę i 33 latarnie, z których światło pada na chodnik. Nowe latarnie kosztowały ok. 290 tys. złotych.

Wykonanie projektów termomodernizacji trzech remiz OSP - Konin, Rudniki, Kościelec - 24,6 tys. złotych.

Sporządzenie dokumentacji projekto-kosztorysowej - przebudowa kotłowni i sieci centralnego ogrzewania w Rędzinach Osiedlu - koszt 141,5 tys. złotych.

Remont USC
Gruntownemu remontowi poddano część pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Rędzinach. W sumie kapitalny remont przeprowadzono w dwóch pokojach. Wymieniono tam sufity, odnowiono ściany, wymieniając wcześniej całą instalację elektryczną oraz telefoniczną i internetową. Wymieniono posadzki, a także wprawiono nowe drzwi. Remont połączony został w wyposażeniem urzędu z nowe meble. Zamontowano tam specjalistyczne szafy na kartoteki. W sumie całość prac, łącznie w nowym wyposażeniem kosztowała 30 tys. złotych. 

Inwestycje drogowe:
Wykonanie zjazdów przy użyciu masy bitumicznej na ul. Warszawskiej w Kościelcu i w Karolinie - 64,9 tys. złotych.
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie ul. Wrzosowej przy pomocy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej i grysów bazaltowych - 12, 9 tys. złotych.
Wykonanie przepustu pod ul. Zakładową w m. Konin - 4,3 tys. złotych.
Wykonanie i zamontowanie kratki przy wjeździe do Szkoły Podstawowej służącej odwodnieniu ul. Szkolnej w m. Konin - 1,2 tys. złotych.
Udrożnienie przepustów w ilości 3 szt. przy ul. Szkolnej w m. Konin;
Udrożnienie przepustu w ilości 1 szt. na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Słoneczną w m. Konin;
Udrożnienie przepustu w ilości 1 szt. pod ul. Zakładową w m. Konin - 2 tys. złotych.
Nawiezienie klinca na drogę oznaczoną ewidencyjnie dz. nr 143 km. 5 Rędziny Wyrazów - 1, 2 tys. złotych.
Zadania zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego:
Utwardzenie odcinka ul. Witosa frezem asfaltowym (destruktem) - 23,3 tys. złotych.
Wykonanie oprysków przeciwko krocionogom na terenie sołectwa Rędziny Kolonia - 3 ,4 tys. złotych.


DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU 


Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.   Orlik jest czwartym tego typu obiektem sportowym w powiecie częstochowskim. Kompleks w Rędzinach jest jednym z największych Orlików w regionie. Koszt tej inwestycji – 2,5 mln zł. Na realizację tego projektu gmina otrzymała po 330 tysięcy dotacji od rządu oraz od władz wojewódzkich..

Wykonanie termomodernizacji i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Prace obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych, pomalowanie elewacji, a także modernizację centralnego ogrzewania wewnątrz budynku. Wymieniona została cała sieć CO oraz zmodernizowany węzeł cieplny. Gruntownej odnowie poddano salę widowiskową GOK-u. Inwestycja kosztowała 410,9 tys. zł, remont pomieszczeń wewnątrz GOK-u – 212 tys. zł. 

 

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192