• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami do posesjina odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

Raport z konsultacji Redziny kanalizacja

 

 

 

Konsultacje Społeczne w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Termin rozpoczęcia konsultacji:  24.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  08.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl

•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

 

Projekt Uchwaly 24.10.2016

Formularz opinii

 

 

 

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  03.06.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  17.06.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 17.06.2016r. do godz. 14:30.

•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl

•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami.

deklaracja 06.2016

Formularz opinii

 

 

 

 Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo niniejszym informuję, że w dniu 12 kwietnia br. wydane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Rędziny w sprawie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle, które prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br., a ich celem będzie uzyskanie opinii mieszkańców naszej Gminy w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Sołectwa Rędziny – Osiedle.

Pragnę w tym miejscu poinformować, że projekt uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej sołectwo Rędziny – Osiedle, zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Gminy Rędziny wyłożony będzie w okresie od dnia 18 kwietnia 2016r., do dnia 20 maja 2015r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Opinie w przedmiocie utworzenia Sołectwa Rędziny - Osiedle mogą wyrażać wszyscy mieszkańcy Gminy Rędziny poprzez osobiste składanie na piśmie uwag w punkcie konsultacyjnym, który znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, pok. 12 (sekretariat Urzędu Gminy Rędziny) w godzinach 8 00 – 15 00.

Należy pamiętać, że przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Beda Konsultacje Spoleczne

 

 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Diagnoza Obszarów Strategicznych oraz Planu Mobilności dla Gminy Rędziny - Plan Działania i Analizy Transportu Publicznego w Zakresie Oszacowania Liczby Osób Korzystających z Komunikacji Autobusowej”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  21.03.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  27.03.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 27.03.2016r.:

•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl

•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwaly nr ...... z dnia 29.03.2016r.

zal 1 - Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny - diagnoza obszarow strategicznych

zal 2 - Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny - Plan dzialania

zal 3 - Analiza transportu publicznego w zakresie oszacowania liczby osb korzystajcych z komunikacji autobusowej

mapy

potoki pasaerskie baza17-03

Formularz opinii

 

 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Rędziny na lata 2016-2020 "

Projekt Uchwaly PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Program_Ograniczenia_Niskiej_Emisji_Redziny

Formularz opinii

 

 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku”

Projekt Uchwaly Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PGN Redziny

Formularz opinii

 

 

 

 

Wyniki badań na mieszkańcach gmin powiatu częstochowskiego, tj.; Kłomnice, Mstów, Mykanów i Rędziny ws. transportu zbiorowego.

Redziny 21.03.2016.pdf

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j. z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016 roku

Termin rozpoczęcia konsultacji: 29.01.2016r. Termin zakończenia konsultacji: 12.02.2016r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 12.02.2016r.:

 • elektronicznie na adres: ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

program opieki nad zwierztami bezdomnymi 2016

Formularz opinii do programu psy bezdomne

 

 

 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016 roku

Na podstawie:
•    Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późń. zm.)
Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny
projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016 roku
 
Termin rozpoczęcia konsultacji:  17.12.2015r.
Termin zakończenia konsultacji:  31.12.2015r.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 31.12.2015r.:
•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:
projekt - uchwala_Redziny

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat w Rdzinach na rok 2016-2

Formularz opinii do programu psy bezdomne

 

 

Wójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

Program wspolpracy

Projekt uchwaly o wspolpracy

formularz opinii

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU STATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGLOSZENIE 14.09.2015

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYKONANIA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA WSZYTSKICH DRÓG W GMINIE RĘDZINY

Ogloszenie 24.08.2015

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW
PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI 

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/34/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399) Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
- określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny
- poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 17 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje społeczne)
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.redziny.pl

Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać w:
- Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Rędziny
- drogą elektroniczną na adres: odpady@redziny.pl

Uchwaa- inkaso do konsultacji

Uchwala - metoda i stawka do konsultacji

Uchwala - szczegowy sposb i zakres do konsultacji

Uchwala - termin czstotliwo do konsultacji

Uchwala -DEKLARACJA do konsultacji

Uchwala- projekt regulaminu do konsultacji

Formularz opinii

 

Wójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce „Konsultacje społeczne” umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

Projekt uchway o wsppracy

Projekt Programu wsppracy

Formularz opinii

 


Wójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji. 

Program Współpracy
Projekt uchwały o współpracy
Formularz opinii


Wójt Gminy Rędziny ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/14/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny, oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Konsultacje będą prowadzone w dniach od 03 lipca 2013 roku do 16 lipca 2013r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje społeczne)
Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
- drogą elektroniczną na adres: odpady@redziny.pl


Projekt Zmiany Regulaminu
Uchwała szczegółowy sposób i zakres świadczenia
Formularz opinii
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/34/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U .z 2012r. poz.391 z późn. zm.) Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
- określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny
- w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny. Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 28 lutego 2013 roku do 13 marca 2013r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje społeczne)
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.redziny.pl Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
- drogą elektroniczną na adres: ochrona@redziny.pl


UCHWAŁA - WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
UCHWAŁA - PROJEKT REGULAMINU DO KONSULTACJI
UCHWALA - METODA I STAWKA DO KONSULTACJI
UCHWALA - SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES DO KONSULTACJI
UCHWALA - TERMIN CZĘSTOTLIWOŚĆ DO KONSULTACJI
UCHWALA -DEKLARACJA DO KONSULTACJI
Formularz opiniiOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny na 2013 roku 

Ogłoszenie
Zalacznik
Formularz opiniiKONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DO GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/34/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U .z 2012r. poz.391)
Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie:
. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny
Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 10 grudnia 2012 roku do 24 grudnia 2012r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje połeczne 2012)
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.redziny.pl
Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać w:
- Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Rędziny
- drogą elektroniczną na adres: ochrona@redziny.pl

Uchwala - projekt regulaminu do konsultacji
Uchwala - metoda i stawka do konsultacji
Uchwala - szczegolowy sposob i zakres do konsultacji
Uchwala - termin czestotliwosc do konsultacji
Uchwala -DEKLARACJA do konsultacji
Formularz opinii.docWójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

Program współpracy
Uchwała o przyjęciu programy współpracy
Formularz opinii


W wyniku ogłoszenia w sprawie zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku wpłynęła opinia Gminnego Klubu Sportowego "Unia Rędziny" o treści jak poniżej :

Skan opinii
Wyniki konsultacjiROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
ROZPORZĄDZENIE
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

Uchwała Nr XLVII/34/2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Uchwała w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku.

Program współpracy

Formularz opinii
W wyniku ogłoszenia 20.10.2010 Konsultacji wpłynęły uwagi do Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku o treści, jak poniżej :
Skan opinii


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2012 roku
Ogłoszenie
projekt uchwały
załącznik do projekt uchwałyAdres korespondencji ug@redziny.pl

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Rędziny na rok 2014

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2014

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałnia Narkomanii w 2014r

 

 

 

Ogloszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Redziny w 2014 roku

Uchwala

zal nr do uchwaly

Formularz opinii

 

 

 

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192