• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach ul. Mickiewicza 7 42-242 Rędziny

TELEFONY:

kierownik:  34 320 10 15

pomoc społeczna: 34 320 19 98

księgowość: 34 320 19 98 

świadczenia rodzinne: 34 320 19 98 

fundusz alimentacyjny: 34 320 19 98 

Email: gops_redziny@wp.pl

 

GODZINY PRACY:

   

Poniedziałek

07: 00 – 15: 00

Wtorek

08: 00 – 16: 00

Środa

07: 00 - 15: 00

Czwartek

07: 00 – 15: 00

Piątek

07: 00 – 15: 00

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik  Barbara Gołda

Główna Księgowa  Zdzisława Miedzińska                

Kasjer   Maria Dymicka

Specjalista pracy socjalnej  Lidia Warwasińska 

Specjalista pracy socjalnej  Jolanta Góra        

Pracownik socjalny  Dorota Janus  

Asystent rodziny  Małgorzata Pierz 

Inspektor ds.świadczeń rodzinnych  Agnieszka Mizgała    

Inspektor ds.funduszu   Monika Kowacz         

Opiekunki Urszula Knapik, Maria Świącik

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,    • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,  

• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,    • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,  

• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,  

• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

Komu pomoc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.                                                                    
 • Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriówdochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.   W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

 

Fundusz alimentacyjny

 

 

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192