• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

CROSS COUNTRY W KAMIENIOŁOMIE

[09.09.2016]

Napisane przez admin w Bez kategorii | brak komentarzy

 

W dniu 11 września 2016r na terenie nieczynnego kamieniołomu Lipówka w gminie Rędziny koło Częstochowy (wjazd od ul. Dworcowej 15 c), odbędzie się CROSS COUNTRY W KAMIENIOŁOMIE jest to kontynuacja zeszłorocznej imprezy, dzięki której gmina Rędziny zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na JURAJSKI PRODUKT ROKU 2015. Trasa wyścigu została tak zaprojektowana, by nie premiować ani zawodników zjazdowych ani podjazdowych. Zawodnik będzie mógł w trakcie wyścigu obrać linię zjazdu „chicken line” prowadzącą dwoma dodatkowymi zakrętami, ale dłuższą. Może też zdecydować się na „hard line” poprowadzony po stromym zboczu zakończonym drewnianym gapem .
Zawodnicy będą konkurować w kategoriach :
- junior (roczniki 1998-2001),
- open (ur. w 1997 i wcześniej),
- masters (ur. w 1986 i wcześniej),
- women (ur. w 2001 i wcześniej),
-junior młodszy (ur.2002 i wcześniej)
-dziewczynki (ur.2002 i wcześniej)
Będzie to pierwsza edycja zawodów w kamieniołomie Lipòwka w formule cross country.

Harmonogram imprezy:
- start g.9.00,
- zapisy od g.9.00 do g.10.30,
- treningi od g.9.00 do g.10.30,
- rozpoczęcie zawodów g.11.00,
- planowane zakończenie ok.g.17.00

REGULAMIN ZAWODÓW
podczas
CROSS COUNTRY W KAMIENIOŁOMIE 2016/III PUCHARU POLSKI PUMPTRACK BATTLE 2016

1. Cele zawodów
− Zapoznanie mieszkańców GMINY RĘDZINY z tematyką kolarstwa górskiego
− Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
− Promocja Rędzin jako gminy przyjaznej rowerom
− Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

2. Nazwa imprezy:
CROSS COUNTRY W KAMIENIOŁOMIE 2016/IIl PUCHAR POLSKI PUMPTRACK BATTLE 2016

3. Organizator: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny;
Wykonawca: ‘Flow up’, ul. Witosa 38b, 42-242 Rędziny kontakt :flowup.biuro@gmail.com

4. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów
Rędziny, 11 września 2016 roku ,teren nieczynnej kopalni kamienia wapiennego Lipówka (wjazd od ulicy Dworcowej 15C).

5. Kategorie wyścigu XCO/PUMPTRACK BATTLE
- junior (roczniki 1998-2001),
- open (ur. w 1997 i wcześniej),
- masters (ur. w 1986 i wcześniej),
- women (ur. w 2001 i wcześniej)
- Junior młodszy (2002 i wcześniej)
- Dziewczynki (2002 i wcześniej)
+ kategorie dziecięce w PUMPTRACK BATTLE
- chłopcy rocznik 2005-2008
- chłopcy rocznik 2002-2004
- dziewczynki rocznik 2002-2008
- Pierwszy Start

Zawodnicy z rocznika poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów.

6. Warunki uczestnictwa
XCO/PUMPTRACK BATTLE to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencją PZKol jak również amatorów (odpowiednie kategorie). Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki:
− Dokona rejestracji w Biurze zawodów Organizatora (Kamieniołom Lipówka)) 11 września 2016 r., g.9.00-10.30
− W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronach obu wydarzeń FB
− Dokona opłaty startowej w dniu zawodów w Biurze zawodów Organizatora
− Posiada sprawny rower z dwoma działającymi hamulcami, kask, mocno rekomendujemy ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków
regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w.
zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty
zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę
pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny
wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z
moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr
133, poz.883).

7. Opłaty startowe
Zapisy na zawody przyjmowane są w dniu zawodów dla wszystkich kategorii w Biurze zawodów Organizatora wyłączając kategorie dziecięce
! Opłata startowa: 30 zł
! Opłata startowa uiszczana jest w dniu zawodów Biurze Organizatora.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
- zabezpieczenie medyczne
- ubezpieczenie NNW
- numer startowy.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

8. Zasady rozgrywania
− Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał) (dot.Pumptrack Battle)
− Ilość zawodników klasyfikujących się do finału jest uzależniona od ilości zapisanych
zawodników i zostanie podana przez organizatora w dniu zawodów.(dot.Pumptrack Battle)
− Zwycięzcy klasyfikowani są według kolejności czasów przejazdu w finale.(dot.Pumptrack Battle)
Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
− Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na
kierownicy z przodu roweru.
- jeżeli w danej kategorii nie uzbiera się przynajmniej 4 zawodników zostanie ona polaczona z inną kategorią.
− W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem zawodów.

9. Przepisy Bezpieczeństwa:
− Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na
trasie sygnałami dźwiękowymi,
− Zawodnicy są obowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się decyzjom sędziów głównego i odcinkowego,
- Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie, muszą udać się na metę i zgłosić
do sędziego głównego zlokalizowanego w okolicy bramki startowej.

10. Ramowy Program Zawodów – 11 września 2016:
start g.9.00, planowane zakończenie ok.g.17.00, a pełny harmonogram imprezy na stronach obu wydarzeń FB

11. Kary:
Sędzia Główny może zastosować następujące kary:
− Upomnienie
− Kara czasowa
− Dyskwalifikacja

12. Postanowienia końcowe
− Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich;
− Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
− Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną
opiekę medyczną na czas trwania zawodów;
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie,
kradzieże;
− Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą
usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów;
- Użyczający teren przeznaczony pod zawody: CEMEX Polska Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub w mieniu poniesione przez kogokolwiek w związku z używaniem trasy zawodów zlokalizowanej na przedmiocie użyczenia- nieczynna kopalnia kamienia wapiennego Lipówka; w trakcie przygotowywania trasy zawodów w czasie trwania umowy użyczenia teren będzie zamknięty dla wszelkiego użytku publicznego.
− Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
−Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem
klęsk żywiołowych;
− Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o
środowisko naturalne;
− Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair
play;
− Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z
Organizatorem zawodów.

12. Szpital:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192